Tử Vi Ngày Nay
Image default
Lời Phật Dạy

18 tầng địa ngục là gì, có thật không? Địa ngục có những hình phạt nào?

Theo quan niệm, những người gây ra nhiều tội lỗi ở dương gian sẽ phải chịu hình phạt 18 tầng địa ngục. Vậy 18 tầng địa ngục là gì, có thật không?

Theo quan niệm của đa số người châu Á, Cõi Niết Bàn là nơi chỉ dành cho những linh hồn ăn ở hiền lành, tốt bụng, luôn từ bi, cứu giúp kẻ khó còn những người gây ra nhiều tội lỗi ở dương gian sẽ phải chịu hình phạt 18 tầng địa ngục.

I. 18 tầng Địa Ngục có thật hay không?

Quan niệm dân gian và ngay cả trong một số kinh điển Phật giáo có đề cập đến khái niệm 18 tầng Địa Ngục và 10 vị Diêm Vương cai quản với vô vàn những cực hình, những nỗi khổ niềm đau cùng cực vây kín lấy tội nhân.

Khái niệm Địa Ngục cũng được một số tôn giáo khác đề cập đến như một con đường đen tối dành cho những ai không phục tùng, tuân theo và tôn thờ vị giáo chủ của những tôn giáo đó. Ai nghe theo những giáo điều thì sau khi chết sẽ ở nơi hạnh phúc vĩnh hằng, còn ai không tin tưởng thì sẽ bị đọa đày nơi địa ngục đớn đau. Điều này trở thành một công cụ đắc lực cho các tôn giáo nói trên vì nó nắm bắt được tâm lý của các tín đồ. Thật hấp dẫn vô cùng khi chỉ cần nghe theo những điều được chỉ dạy và đổi lại được sống vĩnh hằng nơi hạnh phúc. Đánh vào lòng tham của con người là mục tiêu của địa ngục theo quan điểm của những tôn giáo khác.

18 tầng địa ngục nếu hiểu đúng theo như nghĩa nội hàm của nó thì sẽ khác rất nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thường thấy. Nơi đó cũng có những đau khổ, nhưng không phải là do vua Diêm La phán xét, không có các quỷ sứ hành hình ngày đêm. 18 tầng Địa Ngục này không phải là một cảnh giới sống, chúng ta cần hiểu nó là một trạng thái vật lý ở ngoại cảnh kéo theo trạng thái tâm lý trong nội tâm.

Con số 18 chính là từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sinh ra 6 thức song hành cùng chấp có hoặc chấp không; mà trở thành ngục tù 18 tầng giam hãm mỗi người. Sáu căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là: sắc (màu sắc và chất ngại của các đối tượng) – đối tượng thị giác, âm thanh – đối tượng thính giác, mùi hương – đối tượng khứu giác, mùi vị – đối tượng của vị giác, những xúc chạm – đối tượng của xúc giác và cuối cùng là đối tượng của tâm ý. Khi một căn của cơ thể tiếp xúc với một đối tượng tương đồng của ngoại cảnh thì sẽ sinh ra sự nhận biết. Sự nhận biết này được gọi là thức. Mắt thấy sắc sinh ra đẹp xấu, tai nghe âm sinh ra hay dở, mũi ngửi mùi sinh ra thơm thúi, lưỡi nếm vị sinh ra ngon dở, thân xúc chạm sinh ra thích ghét, ý tiếp nhận những tối tượng của tâm ý sinh ra khổ vui. Những cặp phạm trù đẹp xấu, hay dở, thơm thúi, ngon dở, thích ghét và khổ vui trên chính là hữu và vô – ý nghĩa thứ 5 và thứ 6 trong nội hàm của chữ Địa Ngục.

Những cặp phạm trù có và không sẽ tạo ra những nỗi khổ niềm đau liên quan đến việc ghét mà gặp mặt hoặc yêu phải chia lìa ở mỗi người. Và khi đối diện với những nỗi khổ niềm đau như vậy, thì chính là lúc con người bị đọa lạc vào trong địa ngục. Chỉ cần xuất hiện sự chấp trước, phân biệt giữa hữu và vô thì ngay lập tức các yếu tố kéo theo như bất lạc, khả yểm, khổ khí và khổ cụ lập tức cùng xuất hiện.

Bên cạnh đó, khi đối diện với những nỗi khổ niềm đau, nếu không có thái độ buông xả và thường xuyên tập luyện trên tinh thần vô thường, vô ngã thì chúng ta dễ dàng bị nhấn chìm bởi cảm thọ đau khổ. Và khi bị cảm thọ đau khổ vây kín thì lúc đó đại địa ngục Vô Gián được thiết lập và giam cầm người đang thọ khổ. Vô có nghĩa là không, gián là gián đoạn; ý chỉ nỗi khổ niềm đau luôn luôn được duy trì và không có lúc nào ngưng nghĩ đối với người chịu đựng.

Xét về khía cạnh tâm lý học, chúng ta dễ dàng nhận thấy được điều này ở mỗi con người khi họ sống cùng với những niệm tham, sân, si phát triển trong tâm thức. Một người đang nóng giận và không biết thực tập hạnh buông xả sẽ bị sự nóng giận thiêu đốt cùng cực. Một người với lòng tham lam không giới hạn mà không biết quán niệm bố thí thì sẽ bị chính lòng tham bức bách, thôi thúc. Một người sống thiếu trí tuệ tự giam mình vào những vô minh, phiền não mà không biết tự mình chuyển hóa những lối sống sai lầm thì tự thân cũng đang bị ngục vô gián giam giữ.

Nếu có một cái nhìn về Địa Ngục như vừa trình bày ở trên, chúng ta sẽ thấy được rằng: “Địa Ngục vừa thật có mà lại vừa không thật có”. Địa Ngục có khi nào chúng ta bị đọa đày trong những nỗi khổ niềm đau do sự chấp trước về có hoặc không gây ra những mâu thuẫn, tranh cãi. Và bên cạnh đó, Địa Ngục không thật sự có ở dưới lòng đất, cũng không thật sự có ở đằng sau cái chết diễn ra; bởi vì, Địa Ngục có khẳ năng hiện diện ngay trong đời sống hiện tại của mỗi người. Sự có và không có của Địa Ngục không phải là hai phạm trù đối nghịch nhau, phản biện nhau và trái ngược nhau. Ngược lại, sự có và không có sự hiện diện của Địa Ngục lại là sự bổ sung cho nhau, tương quan với nhau và là hai mặt của một chỉnh thể hợp nhất.

Ai sẽ phải đọa vào địa ngục?

Địa ngục là một trong 6 cảnh giời ở cõi Dục mà con người sau khi chết sẽ thác sinh vào; còn vào cõi nào là tùy theo nghiệp đã tạo của người ấy khi còn sống. Sáu cảnh giới đó là: Trời – Atula – Người – Súc sinh – Ngạ quỷ và Địa ngục mà địa ngục là cảnh giới tồi tệ nhất trong 6 cảnh giới. Vì thế, sau khi chết phải “đọa địa ngục” thì không gì sợ hơn.

Sự kiến giải, ai sẽ phải đọa địa ngục sau khi chết dưới đây hẳn còn cạn hẹp nhưng căn bản đều được y cứ vào cái nhìn chính kiến trong kho tàng giáo lý nhà Phật.

Như ta biết, khi sự sống của con người chấm dứt thì việc có hay không phải đọa vào địa ngục mới xảy ra. Trong khoảng thời gian đã chết và thời gian chưa tái sinh vào một trong 6 cảnh giới nào ở cõi Dục, trải qua 49 ngày người chết có một cái “thân” mới gọi là Thân trung ấm, ngoại trừ các nhà tu hành đắc đạo hay có tâm thuần thiện thì tái sinh liền lên cõi Trời hoặc về Tịnh độ của Chư Phật. Những người cực ác cũng vậy: vừa tắc thở thì họ đọa ngay vào 3 đường ác: Súc sinh – Ngạ quỷ hay Địa ngục, không trải qua Thân trung ấm.

Có thuyết lại cho rằng hết thảy đều phải qua – chỉ khác là thời gian ngắn hay dài khi thọ Thân trung ấm. Theo tuvingaynay.com cho rằng thuyết này có tính thuyết phục hơn. Thân trung ấm còn có tên gọi khác như: Thần thức, Hương ấm, A lại da tàng thức và cũng thường được gọi là Linh hồn nữa.

Thân trung ấm hay Linh hồn là trạng thái vi tế, khó thấy… mặc dù không có mắt, tai, mũi… như thân tứ đại lúc còn sống nhưng nó vẫn có khả năng thấy, nghe, hay biết, đi lại… dẫu đó chỉ là nghiệp thức biến hiện mà thôi. Và Thân trung ấm hay linh hồn cũng sẽ đi thọ sinh (đầu thai) vào loài nào trong 6 cảnh giới là tùy theo nghiệp lực mà họ đã tạo lúc còn sống.

Địa ngục không từ đâu tới, mà từ nghiệp tội hay phước của mỗi con người, sinh ra; và cũng không có một “đấng tối cao” nào đẩy con người đọa địa ngục cả. Còn việc “ai” sẽ phải đọa địa ngục hẳn cũng sẽ rất công bằng!

II. Những hình phạt ở 18 tầng địa ngục

1. Bạt Thiệt Địa Ngục

Bạt Thiệt là tầng đầu tiên của Địa ngục để trừng phạt những người khi còn sống dùng lời nói để làm tổn thương người khác. Đó là những ai từng dùng lời nói trêu chọc gây chia cách tình cảm, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối…

Hình phạt: Linh hồn của người đã khuất xuất hiện tại đây để tiểu quỷ ép họ mở miệng lớn ra, dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra. Họ sẽ phải chịu đau đớn vì không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra để họ cảm nhận được nỗi đau khôn cùng.

Tiếp theo hình phạt này họ được chuyển nhập Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục.

2. Tiễn Đao Địa Ngục

Tiễn Đao Địa Ngục là nơi dành cho những kẻ xúi giục phụ nữ góa chồng làm điều trái với đức hạnh. Ví dụ như trên dương gian, người chồng của người phụ nữ không may chết sớm, người phụ nữ phải thủ tiết. Nếu có kẻ lờ đi sự thật này và xúi giục cô ta sớm tái giá, hoặc mai mối cho cô ta, thì sau khi chết kẻ mai mối, xúi giục này sẽ bị đày vào Tiễn Đao Địa Ngục.

Hình phạt: Tại tầng địa ngục này, tội nhân sẽ bị tiểu quý cắt đứt mười đầu ngón tay như là hình phạt để răn dạy.

3. Thiết Thụ Địa Ngục

Tại tầng thứ 3 của Địa Ngục này là nơi dành cho những người khi còn trên dương gian luôn tìm cách chia rẽ cốt nhục, dèm pha, chia rẽ mối quan hệ giữa những người ruột thịt trong gia đình, cha con, anh chị em và vợ chồng…

Hình phạt: Tại đây, tội nhân bị cắm vào những cành cây có lưỡi dao sắc nhọn vào người từ phía sau lưng, sau đó họ bị treo lên trên cây. Sau thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạt Thiệt Địa Ngục, Chưng Lung Địa Ngục.

4. Nghiệt Kính Địa Ngục

Tầng địa ngục thứ 4 có tên Nguyệt Kính Địa Ngục là nơi dành cho những người đã thoát tội ở dương thế nhưng họ không thể thoát tội được khi xuống địa ngục.

Hình phạt: Có thể thấy dù khi còn sống họ cố tình không nhận tội hoặc tìm mọi cách để thoát tội, cho dù có thoát được hình phạt của trần thế, nhưng lúc chết khi xuống Địa phủ báo cáo, sẽ được đưa vào Nghiệt Kính Địa Ngục.

Nơi đây, người ta chiếu rọi tội trạng khi đem ra soi trước gương để định tội rõ ràng cho họ, sau đó tội nhân sẽ bị đưa đến các tầng địa ngục khác tương ứng tội lỗi đã gây ra.

18 tầng địa ngục là gì, có thật không? Địa ngục có những hình phạt nào?

5. Chung Lưng Địa Ngục

Đây là nơi dành cho những người thường hay để ý những chuyện của người khác rồi thường xuyên bịa đặt chuyện. Loại người này sau khi chết, thì sẽ bị đày xuống Chung Lưng Địa Ngục.

Hình phạt: Tại tầng thứ 5 của Đia Ngục này, tội nhân bị nhốt vào lồng rồi hấp lên, không những thế, sau khi hấp còn bị gió lạnh thổi khắp người rồi bị đưa xuống Bạt Thiệt Địa Ngục.

6. Đồng Trụ Địa Ngục

Những ai bị đày xuống Đồng Trụ Địa Ngục là những người khi ở dương thế đã cố ý phóng hỏa hoặc tiêu hủy tội chứng, giết người.

Hình phạt: Tại tầng thứ 6 của Địa Ngục, những linh hồn tội lỗi này sẽ bị tiểu quỷ lột hết quần áo, sau đó trong tình trạng khỏa thân ôm lấy cây trụ động đường kính 1m, chiều cao 2m.

Trong trụ đồng đốt than nóng và không ngừng thổi gió, trụ đồng lúc này đang được nung đỏ dần lên để tội nhân phải chịu nóng. Đây chính là tương tự với “Bào Lạc” của Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa.

7. Đao Sơn Địa Ngục

Đao Sơn Địa Ngục là tầng Địa Ngục dành cho những ai lúc còn sống dám coi thường thần linh, hoặc giết hại các loài như trâu, ngựa, chó mèo,…

Do đó, bạn có thể không tin nhưng không được dùng những lời lẽ thể hiện sự coi thường và tuyệt đối không được phỉ báng Thần linh. Ngoài ra, không chỉ có con người mà trâu, ngựa, mèo chó và người đều được gọi là sinh linh. Do đó, nếu phạm một trong hai tội trên, khi chết sẽ bị đày xuống tầng thứ 7 này của Địa Ngục.

Hình phạt: Kẻ phạm tội trên dương thế khi xuống đây sẽ bị lột sạch quần áo, dùng chính tấm thân trần trụi để leo lên núi đao. Thời gian trừng phạt trên đó phụ thuộc vào việc phạm tội nặng hay nhẹ.

8. Băng Sơn Địa Ngục

Đây là tầng Địa Ngục dành cho những người phụ nữ lúc sống âm mưu hãm hại chồng, thông dâm với người khác, hoặc đã từng cố ý phá thai.

Ngoài ra, những kẻ khi sống trên dương gian có thói ham mê cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa cũng bị đày xuống Băng Sơn Địa Ngục.

Hình phạt: Những kẻ phạm tội sẽ bị lột hết quần áo, lõa thể leo lên núi băng. Thời gian leo lên núi phụ thuộc vào mức độ phạm tội nặng hay nhẹ.

9. Dầu Oa Địa Ngục

Tầng địa ngục thứ 9 này dành cho kẻ khi còn trên dương thế có cuộc sống phóng đãng, trộm cắp, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt phụ nữ trẻ em, phỉ báng người khác, chiếm đoạt tài sản, chiếm vợ của người khác…

Hình phạt: Những kẻ này khi chết đi sẽ bị đày xuống Dầu Oa Địa Ngục, bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại. Căn cứ mức độ tội nặng nhẹ, sẽ bị đảo trong vạc dầu bao nhiều lần, có người tội nặng vừa Băng Sơn địa ngục ra đã bị các tiểu quỷ áp giải xuống Dầu Oa Địa Ngục.

10. Ngưu Khanh Địa Ngục

Đây là tầng địa ngục thứ 10 dành cho những người từng sống trên dương gian đã từng giết súc vật để làm niềm vui cho mình, không để tâm tới sự đau đớn và việc súc vật khát khao được sống như thế nào.

Hình phạt: Tại đây tội nhân sẽ bị trâu bò dùng sừng húc, sau đó chúng lại dùng chân giẫm đạp như là cách để chúng được giải tỏa nỗi oan ức của mình.

11. Thạch Áp Địa Ngục

Thạch Áp Địa Ngục là nơi dành cho những vong linh từng sinh con nhưng vì bất cứ lý do gì như là chúng bị tàn tật, bị thiểu năng; hoặc vì trọng nam khinh nữ mà vứt bỏ, giết chết con mình.

Hình phạt: Tầng địa ngục thứ 11 này có một hồ đá lớn hình vuông, bên trên có những sợi dây buộc những tảng đá. Tội nhân sẽ bị đưa xuống hồ bên dưới, sau đó tiểu yêu chặt đứt những sợi dây có buộc đá ở phía trên.

12. Thung Cữu Địa Ngục

Tầng địa ngục này dành cho những ai khi còn sống thường xuyên lãng phí lương thực, thực phẩm, như vứt bỏ đồ ăn thừa, hoặc vì không thích ăn mà vứt thức ăn. Hoặc đó là kẻ chà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà người lại dẫm đạp lên,…

Ngoài ra nói tục, chửi thề khi ăn thì khi chết cũng sẽ bị đày xuống Thung Cữu Địa Ngục, cho nên nhắc nhở mọi người khi ăn không nên nói tục, đặc biệt không nên chửi thề.

Hình phạt: Tại đây, tội nhân bị vứt vào chiếc cối giã để chịu tội và thời gian bao lâu phụ thuộc vào mức độ phạm tội của họ ở dương gian.

13. Huyết Trì Địa Ngục

Đây là nơi dành cho những người khi còn trên dương thế đã phạm tội bất hiếu, không tôn trọng người khác, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, giảo trá… Ngay cả những người khó sinh, thổ huyết, nói chung là khi chết gặp máu đỏ cũng sẽ bị đưa vào tầng địa ngục này.

Hình phạt: Tại tầng địa ngục thứ 13, tội nhân sẽ bị dìm trong bể máu.

14. Uổng Tử Địa Ngục

Là tầng Địa Ngục cho những người tự sát, như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ… sau khi chết sẽ bị đày xuống đây và cũng không có cơ hội đầu thai thành người nữa. Theo tuvingaynay.com bạn cần biết rằng để được làm người trên thế gian này là điều không hề dễ dàng. Nếu bạn không biết trân trọng thì đừng bao giờ nghĩ đến việc trở lại kiếp người nữa.

Hình phạt: Không có hình phạt, tội nhân sẽ vĩnh viễn không được đầu thai do không biết trân trọng sinh mạng của mình.

15. Trách Hình Địa Ngục

Tầng địa ngục thứ 15 này dành cho kẻ khi còn sống đã phạm trọng tội như đào trộm mộ người khác.

Hình phạt: Tội nhân sau khi chết sẽ bị giải vào đây để chịu tội phanh thây xẻ thịt.

16. Hỏa Sơn Địa Ngục

Là nơi dành cho kẻ khi còn sống thường tham nhũng, làm giàu cho mình nên ăn đút hối lộ, hoặc đó là kẻ ăn trộm chó gà, cướp bóc tiền bạc, phóng hỏa, phóng hoả đốt nhà,…

Hình phạt: Những người này sau khi chết sẽ vào tầng địa ngục thứ 16 để bị đuổi lên núi lửa cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không thể chết được, chỉ có cảm giác đau đớn và sợ hãi.

17. Thạch Ma Địa Ngục

Đây là tầng địa ngục thứ 17 dành cho những kẻ dẫm đạp ngũ cốc, trộm cắp, tham quan ô lại, hiếp đáp người khác. Ngoài ra hòa thượng, đạo sỹ khi còn trên dương gian ăn mặn cũng sẽ bị đày vào đây.

Hình phạt: Kẻ phạm tội sẽ mài xát thành nhục tương, sau đó được phục hồi lại thân người để rồi lại bị mài xát.

18. Đao Cư Địa Ngục

Đây là tầng địa ngục đặc biệt dành cho những kẻ ăn bớt vật liệu, buôn bán không trung thực, giấu trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em,…

Hình phạt: Họ sẽ bị lột sạch quần áo, tay chân bị cột vào bốn trụ dang ra theo hình chữ Đại, dùng lưỡi cưa kéo cắt từ đáy lên tới đầu.

III. Địa Ngục tại thế gian

Về phương diện tiêu cực, Địa Ngục dễ dàng làm cho con người rơi vào những quan điểm mê tín dị đoan, thần quyền và thuyết định mệnh. Về phương diện tích cực, Địa Ngục là bài học thiết thực nhất về quy luật Nhân Quả và là động lực thúc đẩy mỗi người sống có chất lượng hơn.

Tuy nhiên đa phần các bạn trẻ, có phần e ngại, lo sợ khi tiếp xúc với Địa Ngục và các cực hình nơi Địa Ngục. Nguyên nhân là các bạn chưa hiểu rõ Địa Ngục là gì và sự lầm tưởng rằng sau cái chết thì địa ngục mới hiện diện và hiện hữu. Điều này không đúng, bởi vì, địa ngục hiện diện ngay tại thế gian này và sau cái chết kia, không có một nhà tù nào được xây dựng, không có vua Diêm La, Phán quan, đầu trâu, mặt ngựa hay các quỷ sứ hành hình các tội nhân.

Nếu sau cái chết, có Địa Ngục đi chăng nữa, thì đó chính là sự “không chấp nhận” cái chết đang diễn ra với mình và sự không chấp nhận đó trở thành sự chấp trước, níu kéo sự sống của kiếp sống vừa qua.

Thay vì suy nghĩ Địa Ngục là một cảnh giới đằng sau cái chết, chúng ta hãy tự thực tập nhìn Địa Ngục đang diễn ra ngay trong kiếp sống hiện tại của chúng ta. Trong kinh Địa Tạng Thập Vương Biến Tướng có kể ra những danh hiệu Địa Ngục điển hình như sau: địa ngục dùng roi đánh, địa ngục chém chặt, địa ngục lạnh giá, địa ngục giường lửa… Chỉ cần nghe cái tên của Địa Ngục chúng ta cũng đã dễ dàng tưởng tượng được những cực hình trong ngục và cảm nhận được nỗi thống khổ trong ngục.

Để sinh động hơn trong việc thực tập nhìn Địa Ngục tại thế gian, tuvingaynay.com xin mời bạn nhìn vào một đĩa thịt dê nướng mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được trong các quán nhậu.

Thông thường khi chế biến thịt dê, để tránh cho mùi khai đặc trưng của thịt dê, người đầu bếp thường cho con dê uống rượu thật say rồi dùng roi đánh thật mạnh để con dê tiết ra mồ hôi. Nếu làm theo phương pháp này, thì miếng thịt khi ăn không còn mùi hôi đặc trưng nữa. Chúng ta không bàn về giá trị ẩm thực và giá trị dinh dưỡng của thịt dê. Nhưng thông qua phương thức chế biến này, chúng ta sẽ thấy được địa ngục hiện diện. Chúng sanh đang đau khổ là con dê chuẩn bị làm thịt. Nó sẽ chịu đựng đau đớn của “ngục dùng roi đánh”. Rồi con dê bị giết và chặt ra nhiều miếng thịt nhỏ hơn – đó là “ngục chém chặt”. Để bảo quản thịt cho được tươi ngon, người ta đem những miếng thịt cho vào ngăn đá để giữ đông – đây là “ngục lạnh giá”. Và cuối cùng là phương thức chế biến món ăn, nếu là đem nướng thì địa ngục “giường lửa” thật sự đang hiện diện và hiện hữu ngay tại thế gian. Và nếu nhìn kỹ hơn nữa, thì lúc này, người đầu bếp chẳng khác nào là vua Diêm La, dụng cụ làm bếp là những khổ cụ tra tấn và thực khách chẳng khác nào những quỷ sứ đang hành hạ tội nhân nơi địa ngục.

Nếu một ai đó, phản bác lại rằng, sau khi con dê nó chết đi thì nó không cảm nhận được đau đớn về mặt thể xác, nên địa ngục lạnh giá và địa ngục giường lửa như vừa giải thích ở trên là không được hợp lý hoàn toàn. Chúng tôi xin phép không phân tích và biện luận, sau cái chết thì còn có “sự đau” nữa hay không. Thay vào đó, chúng tôi xin được phép dẫn chứng những ví dụ điển hình hơn cho hai ngục vừa nêu.

Xin mời toàn bộ đại chúng cùng nhìn vào một đàn cá vừa mới được bắt lên khỏi đại dương và cho ngay vào hầm nước đá trên những con tàu lớn – đó là địa ngục lạnh giá. Và mời đại chúng tiếp tục nhìn những con cá Kèo bị nướng sống trên những lò than hồng – đây là địa ngục giường lửa thực tế nhất.

Bên cạnh những danh hiệu Địa Ngục biểu thị sự đau khổ của thể xác, chúng ta cũng cần nhận định có những danh hiệu Địa Ngục biểu thị sự đau khổ của nội tâm. Khi chúng ta buông xuôi tự thả mình trôi theo dòng ác nghiệp thì đó chính là “ngục mọt ăn”. Những thói hư tật xấu sẽ gặm nhắm dần dần, từ từ và ăn chết đi những hạt giống thiện trong mỗi người, nếu như họ cứ có thái độ bỏ mặc và không có thái độ sống tích cực hơn trong đời sống hiện tại.

Điều này, dễ nhận thấy nhất ở một số lượng lớn các thanh niên trẻ ngày nay với lối sống hưởng thụ và hủy hoại tuổi trẻ. Quên mình trong những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt; đốt cháy tuổi xuân bằng các thứ xì ke, ma túy, thuốc lắc,…

Lối sống buông thả, bất cần và không nhìn nhận hậu quả về sau là những con mọt đang ăn dần ăn mòn mỗi con người. Đây là hình ảnh rõ nét nhất của “ngục mọt ăn”.

Mỗi khi ai đó đang trong cơn giận dữ, địa ngục “chảo dầu sôi” được kiến lập. Địa ngục “phân và nước tiểu” là hình ảnh biểu trưng của những ai chìm đắm trong khối vô minh. Hình ảnh của địa ngục “phân và nước tiểu” cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy khi quan sát những lồng chim phóng sanh trước cửa chùa. Khoảng từ một đến vài trăm những tội nhân đang bị giam cầm trong cái ngục bằng sắt và sống chung với phân và nước tiểu của chính mình thải ra vô cùng hôi thối.

Địa ngục “treo ngược” hiện ra với những con gà bị treo hai chân lên trong quá trình di chuyển từ chợ này sang chợ khác hoặc đến những lò giết gia cầm. Thật không khó để thấy được những địa ngục đang hiện diện ở hiện tại chứ không phải là đằng sau của sự chết.

IV. Thái độ sống với Địa Ngục

Khi nhìn nhận Địa Ngục không hẳn đằng sau của sự chết, chúng ta cần có một thái độ sống thích hợp với những Địa Ngục “hiện tại”.

Nếu bản thân mỗi người đang bị giam giữ trong những Địa Ngục tâm lý như Địa Ngục “vạc dầu sôi”, “ngục mọt ăn”,… thì hãy tự thức tỉnh, nhận thức được rằng mình đang đau khổ vì những ngục tù do chính bản thân của chúng ta xây dựng nên. Chỉ cần nhận diện được, ta đang đau khổ vì những ngục tù do ta tạo dựng; lập tức, Địa Ngục sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, hãy tập nhìn những Địa Ngục khác đang giam hãm những chúng sanh đầy đau khổ khác. Dùng sự quán chiếu Từ Bi để có cách nhìn và lối sống tích cực hơn, chất lượng hơn; có như vậy, ta vừa giúp được những chúng sanh đang bị khổ đau và cũng vừa nuôi dưỡng được những hạt giống thiện trong tâm thức của chúng ta.

Với hình ảnh ẩn dụ từ cây Tích Trượng với 4 vòng – Tứ Đế và 12 khoen – 12 nhân duyên; cùng viên Minh Châu tượng trưng cho Trí Tuệ chiếu sáng Vô Minh của ngài Bồ Tát Địa Tạng; mỗi người học Phật cần sáng suốt nhận định Địa Ngục có thật hay không có thật không quan trọng bằng việc phá vỡ và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau do Địa Ngục gây ra cho chúng ta và cho chúng sanh.

Theo tuvingaynay.com/TH!

Bài viết liên quan

Dấu hiệu báo trước người sắp chết biểu hiện ra bên ngoài như thế nào?

Bảo Trang

Tháng cô hồn 2022 là tháng mấy dương lịch? Tháng cô hồn kiêng gì?

Bảo Trang

Đốt vàng mã trong tháng Cô hồn như thế nào mới là chuẩn?

Bảo Trang

Bán khoán là gì? Có nên bán khoán con vào chùa hay không?

Bảo Trang

Lễ Thất Tịch là ngày gì? Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau

Bảo Trang

Lễ Thất Tịch 2022 là ngày nào? Nên làm và kiêng kỵ gì ngày này?

Bảo Trang