Tử Vi Ngày Nay
Lời Phật Dạy

Nghi thức trì tụng kinh A Di Đà tại nhà đúng Pháp

Kinh A Di Đà là bản kinh rất phổ biến được trì tụng hàng ngày. Dưới đây là nghi thức đọc tụng kinh A Di Đà tại nhà đúng Pháp.

NGUYỆN HƯƠNG
(Đại chúng đồng quỳ chắp tay)

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Nguyện trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

TÁN PHẬT
(Đại chúng đồng đứng tán Phật)

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (Đảnh lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (Đảnh lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Đảnh lễ 1 lạy)

TÁN HƯƠNG
(Đại chúng đồng quỳ chắp tay)

Lư hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tuỳ xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sát ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

PHÁT NGUYỆN

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)
Kính lạy đức Thế tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát đại nguyện
Trì tụng kinh Di Đà.
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Những người thấy nghe được
Đều phát tâm bồ đề.
Thực hành hạnh trí tuệ
Tập hợp mọi phước đức
Báo thân này kết thúc
Cùng sanh cõi Cực Lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

CỬ TÁN

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Tụng nội dung Kinh

Xem nội dung Kinh A Di Đà tại đây: Phật nói Kinh A Di Đà – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn, tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ,
Ða điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm,
Năm tu di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
Trong hào quang hoá vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm càng nhiều càng tốt).
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát (Quỳ chắp tay niệm, nhiều ít tùy ý).
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.(3 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lạy)

SÁM PHỔ HIỀN

Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng.

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ tử pháp danh là… Một lòng quy mạng, Thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà.

Xin đem ánh tịnh, soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi, mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh độ. Xưa Phật lập thệ: “Nếu chúng sanh nào, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm, như không được sanh, ta không thành Phật”.

Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của Đức Như Lai; nhờ sức Từ Tôn, tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành.

Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

Xin đem công đức trì tụng này
Hồi hướng bốn ơn và ba cõi
Đệ tử cùng pháp giới chúng sanh
Đến khi hết một báo thân này
Tất cả đồng sanh cõi Cực Lạc.

KỆ TU TRÌ

Giữ vẹn luân thường
Trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà
Giữ gìn lòng thành
Đừng làm các ác
Vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng
Ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh
Thế giới Cực Lạc
Dùng để tự hành
Lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên
Làm như thế ấy
Công đức vô lượng.

Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm.
Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn
Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc.
Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh
Núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến luyến.
Tự mình chẳng về, về liền được
Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vâng.
Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết
Chuyên tâm tu Tịnh Nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành.

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh, niệm Phật
Lạy Phật công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên toà chứng minh.

Phục Nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.

Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và Thánh Chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Đệ tử chúng con nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thụy từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh, thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một hậu đắc A Di Đà thọ ký.

Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà thụy từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh vong linh cửu huyền thất tổ, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ Vô Sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh về Tịnh Độ.

Tamhuongphat.com/St!

Bài viết liên quan

Phật nói Kinh A Di Đà – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

Gia Hiên

Kinh A Di Đà trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh PDF

Gia Hiên

Chánh báo và y báo là gì? Chánh báo và y báo của cõi Cực lạc

Bảo Trang

Cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà có thật không?

Bảo Trang

Công đức tạo tượng Phật lớn như thế nào?

Bảo Trang

Những câu chuyện linh ứng về tượng Phật, tượng Bồ Tát

Bảo Trang