Tử Vi Ngày Nay

12 cung tướng mặt

12 cung trong tướng mặt: Xem tướng khuôn mặt đoán hung cát cuộc đời

Vinh Phúc
Theo nhân tướng học, 12 cung tướng mặt bao gồm: Mệnh Cung, Quan Lộc, Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Thiên...