Tử Vi Ngày Nay

Ấn đường là gì

Ấn đường là gì, nằm ở đâu? Xem tướng Ấn đường đoán biết vận mệnh

Vinh Phúc
Ấn đường là gì, ở vị trí nào trên khuôn mặt? Xem tướng qua Ấn đường lồi, lõm, rộng,...